Investeren in een startende vennootschap kan u een belastingvermindering opleveren

Startende ondernemingen hebben het vaak moeilijk om aan kapitaal te geraken. Daarom werd de Tax shelter voor startende ondernemingen geïntroduceerd. Het doel van de Tax shelter is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen.

De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van een vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting. Deze vennootschappen mogen ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht zijn.

Belastingvermindering van 30% of 45 % in de personenbelasting

In principe gaat het in de personenbelasting om een belastingvermindering van 30 %. Maar wanneer u investeert in een microvennootschap, kan u van een belastingvermindering van 45 % genieten. Let wel, als u investeert via een financieringsvehikel kan u op de 45 % geen beroep doen maar valt u terug op de belastingvermindering van 30 %.

Investeringswijze

Natuurlijke personen kunnen een belastingvermindering genieten wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks (via een financieringsvehikel, via een openbaar startersfonds of een private startersprivak, waardoor de belastingplichtige rechten van deelneming ontvangt van de beleggingsvennootschap als investeerder) investeren in het kapitaal van één of meerdere startende onderneming(en).

Financieringsvehikel

Indien een ondernemer de nodige middelen ophaalt bij een breed publiek waarbij typisch veel investeerders een klein bedrag financieren brengt dit mee dat de aandeelhoudersstructuur erg versnipperd is. Een oplossing hiervoor is dat er een tussenschakel geplaatst wordt tussen de crowdfunders en de ondernemer. Op deze manier kunnen de financiële middelen van al de crowdfunders gecentraliseerd worden. Nadien kan deze schakel als één aandeelhouder optreden in relatie met de ondernemer. Wanneer er zo een schakel aanwezig is, noemt de fiscus dit een financieringsvehikel. Dit financieringsvehikel biedt geen bijkomende waarborgen in hoofde van de achterliggende investeerders.

Voorwaarden voor de investeerder

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een investeer moet voldoen, wil hij beroep kunnen doen op deze gunstmaatregel. Wanneer de investeerder valt onder één van onderstaande punten wordt de belastingvermindering niet toegekend (art. 14526, §3, lid 3 WIB 92):

 • Voor de betaling voor het verwerven van aandelen van een vennootschap, recht­streeks of door middel van een financieringsvehikel, een openbaar startersfonds of een private startersprivak:

  • De belastingplichtige een bedrijfsleider (rechtstreeks of onrechtstreeks) is.
  • De belastingplichtige als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie uitoefent.
  • De belastingplichtige die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst gesloten heeft met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij die andere vennootschap zich verbonden heeft om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen.
 • Voor betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap, recht­streeks of via een financieringsvehikel, een openbaar startersfonds of een private startersprivak, met betrekking tot het gedeelte van die aandelen waardoor de belastingplichtige en aandeelhouder meer dan 30 % van het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap bekomt.

Indien de participatie in het maatschappelijk kapitaal meer bedraagt dan 30 %, geven de betalingen die de participatie van 30 % overschrijden geen recht op de belastingvermindering (art.145, §3, lid 3, 3° WIB 92).

Voorwaarden voor de startende vennootschap

De startende vennootschap moet gelijktijdig aan elf voorwaarden voldoen (art. 14526 WIB 92):

 • Ligging: De vennootschap moet een binnenlandse vennootschap zijn of een vennoot­schap uit de EER die over een Belgische inrichting beschikt die ten vroegste op 1 januari 2013 opgericht werd.
 • Doel oprichting: De vennootschap mag niet opgericht zijn in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen 
 • Grootte: De vennootschap moet een kleine vennootschap zijn volgens artikel 15 W.Venn.
 • Aard: De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie-, of financierings­vennoot­schap zijn. Deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen voldaan zijn.
 • Vastgoed: De vennootschap mag geen vastgoedvennootschap zijn. Ook de vennootschappen waarin onroerende goederen (of andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen) ondergebracht zijn, waarvan een bedrijfsleider, de echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen het gebruik hebben, zijn uitgesloten. Deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen voldaan blijven.
 • Management of bestuur: De vennootschap mag niet opgericht zijn met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten. Deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen voldaan blijven.
 • Niet-beursgenoteerd: Het moet gaan om een niet-beursgenoteerde vennootschap.
 • Eigen vermogen: De vennootschap mag nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd hebben of dividenden uitgekeerd hebben. 
 • Insolventieprocedure: De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.
 • Besteding ontvangen gelden: De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen. Deze voorwaarde moet gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen voldaan blijven.
 • Maximaal fiscaal aangemoedigde inbreng: Na de betaling van de sommen door de belastingplichtigen, mag de vennootschap niet meer dan € 250 000 fiscaal aange­moedig­de inbrengen ontvangen hebben tijdens het bestaan van de vennootschap.

Wanneer u investeert in een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid geniet u een belastingvermindering van 30 %. Een kleine vennootschap mag op balansdatum niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50
 • Jaaromzet, exclusief btw: € 9 000 000
 • Balanstotaal: € 4 500 000

Wanneer u belegt in een micro-vennootschap kan u genieten van een belastingvermindering van 45 %. Dit is een vennootschap die geen dochtervennootschap of moedervennootschap is op datum van de jaarafsluiting en niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 10
 • Jaaromzet, exclusief btw: € 700 000
 • Balanstotaal: € 350 000

Voorwaarden voor de investering

De investering moet betrekking hebben op de verwerving van (art. 14526 WIB 1992):

 • Nieuwe aandelen op naam uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan die volledig volstort zijn. 
 • Nieuwe beleggingsinstrumenten uitgegeven door een financieringsvehikel, op voorwaarde dat deze laatste de betalingen van de belastingplichtigen rechtstreeks investeert in nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan en die volledig volstort zijn. 
 • Nieuwe rechten van deelneming die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal in een openbaar startersfonds of een private startersprivak, waarop ingeschreven werd naar aanleiding van de uitgifte van die rechten van deelneming.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen. Hiervoor heeft de belastingadministratie een modelattest gepubliceerd dat startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.

In de toekomst zal de Tax shelter voor starters uitgebreid worden tot 'groeibedrijven' (zomerakkoord federale regering van 26 juli 2017).

De belastingadministratie publiceerde een FAQ Tax shelter voor startende onderneming op 6 april 2016 waar u nog meer informatie kan in terugvinden.